Personas datu apstrāde

Krāslavas novada izglītības pārvalde, e‑pasts izglitiba@kraslava.lv ir pārzinis Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrādei.

Informējam, ka Krāslavas novada izglītības pārvalde apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Izglītojamā datu apstrādes kategorijas

Skola apstrādā šādas datu kategorijas par izglītojamo:

Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs).
Izglītojamā raksturojošu informāciju, piem., tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.
Informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu bērna drošību un aizsardzību skolā, piem., tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.
Informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību.
Informāciju par bērna veselības stāvokli.
Informāciju par skolas apmeklējumiem, piem., apmeklēto nodarbību skaits, prombūtnes skaits.
Informāciju par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas.
Informāciju par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem dalībai olimpiādēs un olimpiāžu rezultāti.
Informācija par uzvedību izglītības iestādē.
Informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piem., audio vai video ieraksti.
Par Jums kā izglītojamā likumisko pārstāvi izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas:

Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos ar Jums.

Izglītojamā datu apstrādes mērķis

Izglītojamā personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktiem, apstrādā šādiem mērķiem:

Organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt skolēnu mācību priekšmetu apgūšanas progresu un izglītības vajadzības.
Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšana, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu elektroniskā veidā (E-klase, VIIS, VPIS), kā arī nodrošināt Izglītības iestādes saziņu ar izglītojamā likumisko pārstāvi un izglītojamo.
Uzraudzīt izglītojamā veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt bērna intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā, kā arī nodrošināt medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā.
Mācību grāmatu nodrošināšana skolas bibliotēkās.
Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.

Izglītojamā personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un  f)apakšpunktiem apstrādā, šādiem mērķiem:

Nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.
Izglītojamā dalība mācību priekšmetos, ko finansē Eiropas Savienība.
Izvērtēt izglītojamo izglītības vajadzības.
Lai veidotu un atspoguļotu skolas dzīvi un vēsturi;
Izglītības procesa pārvaldības plānošanai un prognozēšanai, pētniecībai un statistiskajai analīzei, tostarp tai, kas ir noteikta tiesību aktos.
Izmantot izglītojamo fotogrāfijas skolas publikācijās, skolas tīmekļa vietnē (tikai ar vecāku rakstveida piekrišanu).
Lai nodrošinātu izglītojamā drošību un īpašuma aizsardzību (t.sk. videonovērošana).
Informējam, ka attiecībā uz izglītojamā fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai ierakstu publiskošanu, ko veic izglītības iestāde, likumiskie pārstāvji tiek informēti atsevišķi, kā arī noteiktos gadījumos tiek prasīta attiecīga piekrišana to veikt.

Izglītojamiem un to vecākiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai lietošanai fotogrāfē vai veic video ierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.

Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem ir nepieciešams veikt izglītojamo personas datu apstrādi, lai nodrošinātu bērna intelektuālo attīstību, spēju orientēties informācijas resursos, atraktivitāti, izmantot informācijas tehnoloģiju resursus, ņemot vērā mūsdienu digitālo attīstību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku izglītību nākotnē, ir nepieciešams veikt pētniecības darbus izglītības jomā. Informējam, ka situācijā, kad Jūsu bērns (kā identificējams datu subjekts) tiks izmantots pētniecības nolūkiem, izglītības iestāde Jūs informēs atsevišķi.

Papildus informējam, ka izglītojamā personas dati tiks izmantoti vēsturiskiem mērķiem, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par skolas dzīvi, ka arī Skolēna personas dati var tikt izmantoti dažādi pētniecības darbu veikšanai un statistikas nodrošināšanai. Informējam, ka statistikas informācijā tiks atspoguļoti anonīmi personas dati.

Izglītojamā datu nodošana trešajām personām

Informējam, ka Izglītojamā personas datus skola nepieciešamības gadījumā nodos šādām trešajām pusēm:

Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības ministrija.
Citas izglītības iestādes, ja skolēns izvēlas mācīties citā izglītības iestādē.
Medicīnas iestādes vai ārstniecības personas, ja skolēnam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības.
Bērnu tiesības aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti.
Personām, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.
Apstrādātājiem, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu.
Datu glabāšanas termiņš

Informējam, ka izglītības iestāde glabās Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja  normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad skola glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā vecāks izteiksiet piekrišanu, skola apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz izglītojamā pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Tiesības

Jums kā likumiskajam pārstāvim ir šādas tiesības:

Ja par Jūsu bērnu vai Jums skola apstrādā nepareizus/neprecīzus/neaktuālus personas datus, lūgt skolai precizēt nepareizos/neprecīzos/neaktuālos personas datus;
piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt skolai informāciju, kādus personas datus skola apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums. Papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;
lūgt sava bērna vai Jūsu personas datu dzēšanu. Informējam, ka skola nedzēsīs Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstādi nosaka normatīvie akti;
nodrošināt datu pārnesamību, proti, lūgt skolai nosūtīt tās rīcībā esošos personas datus citai iestādei elektroniski. Informējam, ka šo tiesību var realizēt, ja personas dati ir elektroniskā formā;
lūgt ierobežot Jūsu bērna vai Jūsu personas datus noteiktos gadījumos, piemēram, ja Jūs norādāt, ka skola apstrādā neprecīzus personas datus. Tad skola ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda personas datu pareizību;
sazināties ar Krāslavas novada izglītības pārvaldes datu aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija ir: izglitiba@kraslava.lv
vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka skola pretlikumīgi apstrādā Jūsu bērna vai Jūsu personas datus.
Krāslavas novada izglītības pārvalde var atteikties dzēst personas datus, ja šo datu apstrāde nepieciešama:

lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību;
lai nodrošinātu, ka tiek pildīts Krāslavas novada izglītības pārvaldes juridisks pienākums, kas noteikts piemērojamos normatīvajos tiesību aktos un lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai saistībā ar pārzinim likumīgi piešķirto oficiālo pilnvaru īstenošanu;
Krāslavas novada izglītības pārvaldes interesēs saistībā ar sabiedrības veselību, zinātnisku vai vēsturisku izpēti vai statistikas mērķiem;
Likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.
Krāslavas novada izglītības pārvaldes datu apstrādes reģistrs